Organizator:

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
ul. Kopernika 1, 33-340 Stary Sącz Tel.: 18 446 16 41
www.ckis.stary.sacz.pl

I. Wizja Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu (do 2027 roku) Chcemy być nowoczesnym, wielowymiarowym miejscem spotkań i dialogu, otwartym na pomysły ludzi i zaspokajającym ich kulturalne potrzeby oraz przygotowującym do aktywnego, krytycznego uczestnictwa w kulturze. W centrum naszego zainteresowania jest człowiek, dlatego chcemy być miejscem przyjaznym dla wszystkich, nastawionym na współpracę i budowanie wspólnoty, miejscem chętnie odwiedzanym i wybieranym do spędzania wolnego czasu. Na niektórych polach działania będziemy budować, a na innych poszerzać swoją rozpoznawalność na skalę krajową i międzynarodową.

II. Priorytety Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na lata 2020-2027
II.A. Obszary priorytetowe:
1. Zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy, gości i turystów, stanowiącej o przewadze konkurencyjnej gminy, ze szczególnym naciskiem na koncerty muzyczne i spektakle teatralne w sali widowiskowej starosądeckiego Sokoła oraz Galerii Sztuki Współczesnej w nowo wybudowanej galerii.
2. Rozwijanie i doskonalenie trzech najważniejszych imprez cyklicznych (Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, Festiwal Pannonica, Jesienny Festiwal Teatralny), skoncentrowanie wysiłków promocyjnych i organizacyjnych na stałym podnoszeniu ich prestiżu i rangi do poziomu ogólnokrajowego i międzynarodowego.
3. Rozwijanie działalności animacyjne: organizowanie w nowej siedzibie (Rynek 5) różnorodnych zajęć edukacyjnych (w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz seniorów). Organizacja zajęć i warsztatów m.in. z sztuk plastycznych, tańca, nowych mediów i innych.
4. Wypracowanie atrakcyjnej formuły działalności nowo tworzonej Galerii Sztuki Współczesnej wraz z towarzyszącą działalnością edukacyjną. Włączenie jej w krajowy i międzynarodowy obieg sztuki. Tworzenie własnej kolekcji sztuki współczesnej.
5. Animowanie oddolnych inicjatyw kulturalnych we współpracy z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, UTW, bibliotekami, podmiotami prywatnymi, liderami lokalnymi. Szerokie otwarcie na współpracę i partnerstwo.
6. Pielęgnowanie irozwój sprawdzonych i wartościowych wydarzeń kulturalnych, takich jak m.in. Międzynarodowy Plener Malarski, Festiwal Bonawentura, Starosądecki Jarmark Rzemiosła, Koncert Noworoczny, Sącz Jazz Festival.
7. Budowanie i wzmacnianie produktu turystyki kulturowej „Stary Sącz Miasteczko z klimatem”, rozwój unikalnej marki i korzystnego wizerunku gminyprzyjaznej kulturze.
II.B. Pozostałe obszary działania:
8. Pozyskiwanie środków spoza budżetu gminy na działalność CKiS i projekty kulturalne, w tym ze źródeł krajowych i europejskich oraz ze źródeł prywatnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów partnerskich.
9. Skuteczna promocja działalności CKiS, i imprez organizowanych przez centrum kultury. Utrzymanie dbałości o szerokie uczestnictwo i frekwencję. Szerokie wykorzystanie nowych technologii zwł. mediów i narzędzi społecznościowych do promocji.
10. Prowadzenie punktu profesjonalnej informacji turystycznej w Starym Sączu, gwarantującej wysoki poziom satysfakcji i obsługi klientów.
11. Kultywowanie bogatego dziedzictwa kultury miejscowej (Kultura Lachów Sądeckich i Górali Nadpopradzkich) wspieranie miejscowych inicjatyw artystycznych (zespół Starosądeczanie, zespół regionalny w Przysietnicy, Miejska Orkiestra Stary Sącz i orkiestra dęta z Barcic, Tamburmajorki, chór młodzieżowy, teatr młodzieżowy i inne).
12. Umożliwianie prezentacji dorobku artystycznego lokalnych twórców i talentów, w tym tworzących w niekonwencjonalnych dziedzinach artystycznych.
13. Rozwijanie wolontariatu kultury utworzonego przy CKIS dla wspierania działalności statutowej CKiS.
14. Kontynuacja działalności kinowej w Starym Sączu w dotychczasowej formule Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Kinematograf” oraz realizowanie innych projektów „filmowych” takich jak: festiwal filmowy Beskidzka Kanikuła Filmowa „Peryferiada”, czy „Kino-Szkoła”.
15. Zacieśnianie kontaktów międzynarodowych z dotychczasowymi partnerami i pozyskanie nowych partnerów zagranicznych do flagowych projektów kulturalnych, rozwój partnerskiej współpracy i kontaktów zagranicznych zespołów i grup działających przy CKiS, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z miastami partnerskimi Starego Sącza.
16. Szersze upodmiotowienie społeczności lokalnych w oparciu o infrastrukturę świetlic wiejskich i bardziej efektywne niż do tej pory ich wykorzystanie w działalności animacyjnej. Finansowanie różnych form edukacji kulturalnej i animowanie środowisk w sołectwach z funduszy własnych (kultura w sołectwach).
17. Organizacja we współpracy z Urzędem Miejskim oraz innymi podmiotami oficjalnych gminnych uroczystości (ze szczególnym uwzględnieniem świąt narodowych).
18. Dokumentowanie życia społeczno-kulturalnego miasta i gminy Stary Sącz w postaci kontynuowania wydawania periodyku pt. „Kurier Starosądecki”.
19. Realizowanie zadań z zakresu sportu i rekreacji we współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i organizacjami pozarządowymi działającymi w tym obszarze. Animowanie działalności w oparciu o istniejące place Orlik.
20. Przeobrażenie obiektów CKiS w miejsca przyjazne dla rowerzystów, będące ulubionym miejscem przystanku i odpoczynku oraz włączenie ich w system atrakcji dla rowerzystów tworzony na terenie miasta i gminy Stary Sącz.